kami hikari I-IV, 2015, 26x40 cm, Hahnemühle FineArt Baryta Satin auf Aludibond. Auflage: 3+1 AP