kami hikari I, 2015, 40x60 cm, Fine Art Print auf Barytpapier. Auflage: 5+1 AP